Bản quyền

Các bài viết của Cà Tím được phân phối theo quy định của giấy phép Creative Commons Ghi công-Phi thương mại 4.0 quốc tế .

Quy định chia sẻ bài viết:

  1. Các bài viết đăng trên catim.vn hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền của chúng.
  2. Chúng tôi có quyền yêu cầu xóa bài viết nếu chúng tôi thấy nó được xuất bản ở nơi khác.
  3. Việc phân phối lại các bài viết của chúng tôi cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi không có ý định gửi bất kỳ khiếu nại nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức tuân thủ các quy định này. Vì vậy, chúng tôi chân thành mong các cá nhân, tổ chức thông cảm cho thiện chí của chúng tôi.

Chat